Trang chủ | Đăng nhập | SMS 3809 | Thiết kế web
     
Thông tin tổng quan về ngày (DL)
TG NGAY NGÀYTHÁNGNĂM
Gửi tới 8309

Ví dụ: Thông tin tổng quan ngày DL
1 tháng 9 năm 2006, Soạn tin:
TG NGAY 01092006
Gửi tới 8309

Thông tin tổng quan về ngày (AL)
TG NGAY NGÀYTHÁNGNĂM
Gửi tới 8309

Ví dụ: Thông tin tổng quan ngày AL
9 tháng 8AL năm 2006, soạn tin:
TG NGAY 0908AL2006
Gửi tới 8309

Thông tin đặc biệt về ngày hôm nay
TG NGAY Gửi 8309
Tra AL - DL
TG AL NGÀY THÁNG NĂM
Chu kỳ sinh học & Bát tự
TG CK NGÀY THÁNG NĂM sinh
Gửi tới 8309

Chu kỳ sinh học tại ngày cần xem
TG CK NGÀYTHÁNGNĂM sinh XEM
NGÀYTHÁNGNĂM cần xem
Gửi tới 8309

Chu kỳ sinh học & Bát tự trong 7 ngày cho mình
TG CK7 NGÀY THÁNG NĂM
Gửi tới 8709


Chu kỳ & Bát tự trong 7 ngày cho bạn
TG CK NGÀY THÁNG NĂM 09xx

Gửi tới 8709
Ghi chú: Chu kỳ sinh học tính theo DL
Tra ngày Hoàng đạo trong tháng AL
có liên quan đến các việc
TG<Mã việc><ThángALnăm>cần tra
Gửi tới 8309

Ví dụ: Tra ngày Hoàng đạo có liên
quan đến việc HONTHU trong
tháng 9 AL năm 2006, soạn tin:
TG HONTHU 09AL2006
Gửi tới 8309

Và tương tự với <mã việc> khác:
TG DONGTHO 09AL2006 Gửi 8309
TG XUATHANH 09AL2006 Gửi 8309
TG CAUTAI 09AL2006 Gửi 8309

TG CAUPHUC 09AL2006 Gửi 8309
Tương tự tra cứu với tháng DL
TG HONTHU09DL2006 Gửi 8309

Đặc biệt nếu tháng nhuận AL
TG HONTHU 07N2006 Gửi 8309
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Các yếu tố tự nhiên về ngũ hành
(Ví dụ: MOC – Mùa xuân, màu xanh
gan, mật, mắt, gân…)
TG NH MOC
Gửi tới 8309

Tương tự KIM, THUY, HOA, THO
Thông tin về tuổi Can chiTG NH GIAPTI
Gửi tới 8309
Thông tin Ngũ hành sinh, khắc
TG NH SK
Gửi tới 8309

Quan hệ ngũ hành tương sinh, khắc
TG NH THUYHOA
Gửi tới 8309

Hai chữ số LOTO ứng với năm thuộc
hành KIM (MOC, THUY, HOA, THO)
TG KIM
Gửi tới 8309
Tra ngày Hoàng đạo trong tháng AL
TG HOA 06AL2006
Gửi tới 8309

Tra ngày Hắc đạo trong tháng AL
TG HAC 06AL2006
Gửi tới 8309
Công thức tra cứu tổng quát:
TG<Chủ đề><Ngàythángnăm4csố>
Gửi tới 8309

TG<Chủđề><NgàythángALnăm4csố>
Gửi tới 8309

Tra cho bạn bè
TG<Chủ đề><Ngàythángnăm>
<09xx>
Gửi tới 8309

Trợ giúp dịch vụ SMS của TG
TG HELP
Gửi tới 8309

Điện thoại hỗ trợ 19001734
     
Điều kiện sử dụng SMS